Президент Асоціації  

andru

Віктор АНДРУЩЕНКО


   

Фотогалерея  

   

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ»

 від «25» листопада 2016 р.

Протокол № 7

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ»

(нова редакція)

  

Київ - 2016

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ» (надалі – Організація) є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням, яке створене відповідно до законодавства України, діє на засадах єдності інтересів його членів для реалізації ними своїх прав і свобод, задоволення та захисту своїх наукових, соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів, а також основних завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про громадські об’єднання», «Про запобігання корупції», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим статутом (надалі - Статут).

1.3. Організація створюється й діє на засадах законності, добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має власну круглу печатку та інші штампи, рахунки в банківських установах і бланки зі своїм найменуванням, також може мати власну символіку, яка затверджується та реєструється згідно з чинним законодавством України.

1.5. Організація може здійснювати свою діяльність на території України та інших країн світу відповідно до чинного законодавства України та відповідних країн чи міжнародного законодавства.

1.6.  Найменування Організації:

- українською мовою: Громадська організація «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ»;

- російською мовою: Общественная организация «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕКТОРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ»;

- англійською мовою: Non-governmental organization «INTERNATIONAL ASSOCIATION  OF RECTORS OF pedagogical universities IN EUROPE».

1.7. Скорочене найменування Організації:

- українською мовою: ГО «МАРПУЄ» ;

- російською мовою: ОО «МАРПУЕ»;

- англійською мовою: NGO «IARpuE».

1.8. Організація може взаємодіяти та співпрацювати з організаціями інших громадських об’єднань, набувати прав і нести обов’язки відповідно до Статуту.

1.9. Юридична адреса Організації: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

 

2. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою Організації є задоволення та захист наукових, соціальних, економічних, культурних та інших спільних інтересів членів Організації, консолідація і координація їх зусиль спрямована на розвиток педагогічної освіти, її відповідність міжнародним стандартам, а також гарантування утвердження педагогічних університетів як провідних освітньо-наукових й культурно-просвітницьких установ України та Європи.

2.2. Основні завдання Організації:

2.2.1. Сприяння підвищенню значимості педагогічної освіти в умовах сучасного соціально-економічного, культурного та геополітичного розвитку держав.

2.2.2. Підготовка пропозицій з удосконалення нормативно-правової бази вищої професійної педагогічної освіти та підвищення якості підготовки педагогічних кадрів.

2.2.3. Сприяння встановленню і розвитку міжнародних зв’язків між установами вищої педагогічної освіти в Європі.

2.2.4. Про ведення аналізу та узагальнення міжнародного досвіду організації вищої професійної педагогічної освіти.

2.2.5. Підготовка пропозицій з покращення соціальної підтримки та захисту студентів, викладачів та інших категорій співробітників вищих педагогічних навчальних закладів.

2.2.6. Сприяння організації науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, конкурсів, педагогічних читань та інших заходів з метою вдосконалення вищої педагогічної освіти і розвитку науково-педагогічної творчості студентів й викладачів.

2.2.7. Поширення вітчизняного передового педагогічного досвіду.

2.2.8. Сприяння залученню фінансових та матеріальних ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій усіх форм власності для розвитку системи підготовки науково-педагогічних кадрів.

2.2.9. Здійснення громадського контролю за діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно питань, що стосуються мети діяльності Організації.

2.2.10. Розробка та контроль за розглядом і впровадженням законодавчих ініціатив та програм пов’язаних з метою діяльності Організації;

2.2.11. Розробка та випуск відповідної інформаційної та наукової літератури що стосується діяльності Організації.

2.2.12. Організація та проведення конференцій, семінарів та тренінгів з метою досягнення мети створення і діяльності Організації.

2.3. Для досягнення мети діяльності та виконання статутних завдань Організація має право:

2.3.1. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права.

2.3.2. Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, перед підприємствами, установами, організаціями.

2.3.3. Одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідні для реалізації своїх цілей і завдань, у передбаченому законодавством України порядку.

2.3.4. Вносить пропозиції до органів влади і управління, з питань пов’язаних з її діяльністю.

2.3.5. Співпрацює з вітчизняними і зарубіжними підприємствами, установами, організаціями, в тому чисті громадськими об’єднаннями, зокрема, в частині обміну інформацією та досвідом діяльності у відповідній сфері.

2.3.6. Бере участь у міжнародних та громадських заходах, спрямованих на реалізацію статутних завдань Організації, а також в організації та проведенні круглих столів, конференцій, зустрічей, тощо.

2.3.7. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.3.8. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.3.9. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.3.10. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя.

2.3.11. Проводити мирні зібрання.

2.3.12. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню.

2.3.13. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.3.14. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.3.15. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.4. Організація має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати. Особисті немайнові права Організації захищаються відповідно до Цивільного кодексу України.

2.5. Організація зобов’язана:

2.5.1. Зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Організації, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

2.5.2. Готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат.

2.5.3. Здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності Організації.

2.5.4. Забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також іншої інформації, надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках передбачених законодавством України.

 

3. Порядок набуття і припинення членства в Організації, права та обов'язки її членів

            3.1. Членство в Організації є добровільним, індивідуальним та фіксованим.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років, і підтримують мету та завдання Організації.

3.3. Рішення про прийняття у члени Організації приймається Правлінням Організації за умови подання вступником письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут.

3.4. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.5. Відмова у прийнятті у члени Організації може бути оскаржена на Загальних зборах Організації. Рішення останніх є остаточним.

3.6. Члени Організації мають право:

- приймати участь у діяльності Організації;

- обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

- приймати участь у всіх заходах, які проводить Організація;

- публікувати свої наукові праці у друкованих органах Організації;

- використовувати з науковою метою наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Організації;

- користуватися матеріальною базою Організації у порядку, що встановлюється Правлінням Організації;

- приймати участь у роботі комітетів, секторів та інших структур, що утворюються Організацією для виконання своїх завдань;

- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

- мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

- представляти інтереси Організації по довіреності;

- припиняти членство в Організації;

- звертатися із заявами, пропозиціями і скаргами до будь-якого керівного органу Організації.

3.7. Члени Організації зобов’язані:

- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

- сприяти виконанню статутних завдань Організації;

- пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації, брати активну участь у їх втіленні;

- своєчасно сплачувати членські внески, розмір і терміни сплати яких встановлюються Правлінням Організації.

3.8. Члени Організації за невиконання своїх обов’язків можуть бути виключені з числа членів Організації за рішенням Правління Організації.

3.9. Членство в Організації також припиняється у разі:

- добровільного виходу з членів Організації (на підставі письмової заяви члена Організації про вихід з Організації);

- у разі визнання члена Організації в установленому законодавством порядку недієздатним, безвісно відсутнім або померлим;

- у випадку смерті члена організації.

3.10. Рішення про виключення з числа членів Організації приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів членів правління, але не менше половини від його загального складу. Рішення про виключення може бути оскаржене на Загальних зборах Організації. Рішення останніх є остаточним.

3.11. Добровільний вихід або виключення з Організації залишає за особою право повторно вступити до Організації на загальних підставах.

 

4. Структура і керівні органи Організації

4.1. Керівними органами Організації є:

4.1.1. Загальні збори членів Організації – вищий керівний орган;

4.1.2. Правління Організації на чолі з Президентом Організації – колегіальний постійно діючий керівний орган.

4.2. Президент  Організації  очолює  Правління  Організації  та  здійснює  керівництво  поточною діяльністю Організації  відповідно  до  чинного  законодавства України,  цього Статуту  та  рішень керівних органів Організації. Президент Організації може мати заступника (заступників).

4.3. Контролюючим  органом  є  Контрольно-Ревізійна  комісія  Організації.  Контрольно-Ревізійна  комісія  має  консультативні  і  контрольні повноваження  з  питань  фінансової  діяльності  і  цільового  використання  активів  Організації. Контрольно-Ревізійна  комісія  звітує  перед  членами  Організації  про  фінансову  діяльність  і цільового  використання  активів  Організації  щороку  на  Загальних  (звітних)  Зборах  які проводяться в грудні кожного року.

4.4. Загальні Збори.

4.4.1. Загальні  Збори – найвищий  керівний  орган  Організації,  який  скликається  Правлінням Організації по мірі необхідності, але не  рідше  одного  разу на  календарний рік.

Про  час  і місце проведення  чергових  Загальних Зборів членів Організації повідомляє Правління Організації не пізніше ніж за 10  (десять) робочих днів до  їх  проведення. Повідомлення  здійснюється шляхом  направлення  відповідного  листа  на  електронну або поштову адресу члена Організації, яка при прийнятті в Організацію надавалася членом Організації та є коректною та  достовірною.

Загальні збори можуть проводитися як із особистою присутністю усіх членів,так і у режимі Skype-конференції, або онлайн-конференції з використанням інших засобів зв`язку.

4.4.2.  Загальні  Збори  вважаються  правомочними,  якщо  на  них  присутні  не  менше  половини членів  Організації.  Рішення  на  Загальних  Зборах  приймаються  простою  більшістю голосів присутніх членів,  а  рішення  щодо реорганізації чи ліквідації Організації приймаються більшістю голосів, але не меншою від 3/4 присутніх  членів Організації.

4.4.3.  Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на підставі власного рішення Правління Організації, а також у разі отримання письмової вимоги не менше ніж 1/10 членів Організації.

4.4.4.  Правління  Організації  повідомляє  членів  Організації  про  час  і  місце  позачергових Загальних Зборів у порядку визначеному п. 4.4.1. цього Статуту.

4.4.5.  До компетенції Загальних Зборів належать:

- затвердження,  внесення  змін  і  доповнень до Статуту Організації, включно зміни юридичної адреси Організації,  окрім  змін,  визначених  ч.1 п. 4.5.5. Статуту;

- затвердження регламенту проведення Загальних Зборів;

- затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;

- затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

- обрання членів Правління Організації, Президента Організації і його заступників, обрання голови і членів Контрольно-ревізійної комісії;

- заслуховує  звіти Президента Організації, Контрольно-ревізійної  комісії, дає  оцінку їх діяльності, про що приймає відповідні рішення;

- затвердження Положення про Контрольно-ревізійну, вносить зміни та доповнення;

- прийняття рішення про перейменування, реорганізацію чи ліквідацію  Організації;

-  розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації;

- вжиття  заходів  відновлення  порушених  прав  членів  Організації  з  боку  посадових  осіб Організації;

- розпорядження  майном  Організації;

-  розгляд інших питань діяльності Організації.

Загальні Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації.

4.4.6.  Рішення  Загальних  Зборів  оформлюються  протоколом,  який  підписується  Головуючим загальних Зборів та секретарем Загальних Зборів.

4.5.  Правління Організації.

4.5.1. До складу Правління Організації входять: 1) Президент Організації; 2) Заступник (заступники) Президента Організації; 3)  інші члени Правління.

4.5.2. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами Організації.

4.5.3. Правління  Організації  обирається  на  два  роки  у  складі  не  менше  трьох  членів.  Члени Правління Організації можуть бути переобрані на наступний термін.

4.5.4. Правління проводить свої засідання щоквартально, або протягом  5  (п’яти)  робочих днів після  одержання письмової  заяви  члена Правління Організації  про  необхідність  скликання  засідання  Правління  Організації. Засідання Правління  є правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління та оформлюються протоколом й зберігаються Секретарем.

4.5.5.  До компетенції Правління Організації належать:

- визначення конкретних завдання і форми діяльності Організації згідно із Статутом та рішеннями Загальних Зборів;

-  забезпечення виконання рішень Загальних Зборів;

- затвердження та зміна оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, балансів та звітів Організації;

-  встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації Статутних завдань Організації;

- прийняття рішення про заснування і припинення підприємств, установ, організацій, що мають статус юридичної особи, створення місцевих осередків, представництв, затвердження їх установчих документів;

- затвердження символіки Організації, визначення порядку її використання і зберігання, а також затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток Організації;

- прийняття рішення про скликання  Загальних Зборів, забезпечення підготовки та проведення їх засідань;

- прийняття  рішення  щодо  можливості,  обсягу  та  порядку  делегування  повноважень  членів Організації іншим членам Організації;

-  розподілення обов’язків між членами Правління Організації;

- прийняття рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків Організації;

- ухвалення рішення щодо прийняття до членів Організації, вихід чи виключення із членів Організації;

- засновування  та  ліквідація  друкованих  засоби  масової  інформації  Організації,  призначення і звільнення їх керівників, ведення інформаційної політики Організації;

- створення  комісій,  секцій  та  інших  робочих  органів  Правління  Організації,  до  роботи  яких можуть  бути  залучені  члени  Організації,  які  не  є  членами  Правління  Організації,  а  також незалежні експерти (спеціалісти);

- встановлення розміру, терміну та порядку внесення членських внесків;

- здійснює іншу діяльність за дорученням загальних зборів..

4.5.6. Зміна  складу  Правління  Організації  та  обрання  Президента  Організації  проводиться  на Загальних  Зборах  не  пізніше  останнього  місяця  останнього  року  перебування  у  складі  Правління Організації  або на посаді Президента Організації  (при  чому  термін перебування на посаді  рахується  з  дня обрання  на  Загальних  Зборах).  Обрання  нового  складу  Правління  Організації  можливе  також  на позачергових Загальних Зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

4.6. Президент Організації.

4.6.1. Президент Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень керівних органів  Організації.

4.6.2.  Президент Організації має наступні повноваження:

- здійснює  загальне керівництво Організацією, приймає на роботу  та  звільняє  із роботи працівників Організації;

- офіційно представляє Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,  в  усіх державних  та недержавних установах, підприємствах  та організаціях,  а також  у  відносинах  із  іншими  особами  в Україні  та  в  інших  державах,  робить  заяви  від  імені Організації,  що  не  суперечать  Статуту  Організації,  чинному  законодавству  України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

- укладає від імені Організації договори та інші правочини із урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів;

- забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;

- відкриває  і  закриває  рахунки  Організації  в  банках  та  інших  фінансових  установах,  підписує банківські та інші фінансові документи;

-  звітує керівним органам Організації про поточну діяльність Організації;

- скликає засідання Правління Організації та головує на їх засіданнях;

-  приймає  рішення  щодо  інших  поточних  питань  діяльності  Організації  та  здійснює  інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію Статутних завдань Організації;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього Правлінням Організації чи Загальними Зборами.

4.6.3. Президент Організації має право видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації.

4.6.4. У  випадку,  коли Президент Організації  тимчасово  не може  виконувати  свої  обов'язки,  його обов’язки виконує один з членів Правління Організації – заступник.

4.7.  Контрольно-Ревізійна комісія.

4.7.1.  Контрольно-ревізійна  комісія  обирається  Загальними  Зборами  на  п’ять років  у  складі  не менше  трьох  членів,  які  обирають  голову  і  секретаря.  Члени  інших  керівних  органів  і  працівники Організації  не можуть  бути  членами Контрольно-ревізійної  комісії. Контрольно-ревізійна комісія  підзвітна  Загальним  зборам  Організації,  керується  в  своїй  діяльності  цим  Статутом  та чинним законодавством України.

4.7.2.  Контрольно-ревізійна комісія скликається  її головою по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління або 5% членів Організації.

4.7.3. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

4.7.4.  Контрольно-ревізійна комісія має повноваження:

- вносити  пропозицій  щодо  фінансової  діяльності  та  використання  активів  Організації;

- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження  Загальними  зборами річних бюджетів,  балансів,  фінансових  та  інших  звітів керівних органів;

- складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;

- проводити періодичні та спеціальні  перевірки  фінансової  діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

4.7.5. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб організації усі необхідні бухгалтерські, фінансові, інші документи, в тому числі,  пояснення з питань діяльності Організації.

 

 

 

5.  ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ  ПРАВЛІННЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1.  Керівні  органи  Організації  забезпечують  для  членів  Організації  вільний  доступ  до  інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.

5.2.  Керівні органи  Організації у 30 (тридцяти) денний терміни надають відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності Керівних органів Організації та реалізації статутних завдань.

5.3.  Керівні  органи  Організації  щорічно  звітують  перед  членами  Організації  на  Загальних Зборах  з  питань,  пов’язаних  із  реалізацією  покладених  на  них  повноважень  та  здійснення  статутних завдань Організації.

 

6.  ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1.  Члени  Організації  мають  право  оскаржити  рішення,  дію  або  бездіяльність  іншого  члена Організації, Президента Організації, Правління Організації  шляхом подання письмової скарги, а саме:

- на  дії,  бездіяльність  або  рішення  члена  Організації – первинна  скарга  подається  до  Президента Організації,  який  зобов’язаний  отримати  письмові  пояснення  від  особи,  дії,  бездіяльність  або рішення  якої  оскаржується,  та  протягом  20  (двадцяти)  робочих  днів  розглянути  скаргу  із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління Організації, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена  Організації,  бездіяльність  або  рішення  якого  оскаржується.  В  разі  відхилення  скарги Правлінням  Організації – повторна  скарга  подається  на розгляд  Загальних  Зборів,  які  зобов’язані розглянути  її на  черговому  або  позачерговому  засіданні  із  обов’язковим  викликом  члена Організації  який  скаржиться,  а  також  члена  Організації  дії,  бездіяльність  або  рішення  якого оскаржується;

- на дії, бездіяльність  або рішення Президента Організації – первинна  скарга подається до Правління Організації,  яке  зобов’язане  розглянути  скаргу  на  найближчому  засідання,  із  обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації - повторна скарга подається  до  Загальних  Зборів,  які  зобов’язані  розглянути  скаргу  на  черговому  або позачерговому  засіданні  із обов’язковим  викликом члена Організації,  який скаржиться,  а  також Президента Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

- на  дії,  бездіяльність  або  рішення  члена Правління Організації  -  первинна  скарга  подається  до Президента Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом Організації - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим

7. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання

7.1. Для виконання своєї статутної мети Організація має право власності (право володіти, користуватися і розпоряджатися) на кошти та інше майно, яке відповідно до закону передане її засновниками, членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; майном, придбаним за рахунок власних коштів або коштів від підприємницької діяльності, що провадиться для досягнення статутної мети та напрямів діяльності Організації; майном, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом

7.2. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивні доходи;

- членські внески;

- дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги;

- інші передбачені законом джерела.

7.3. Діяльність Організації не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками Організації.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Організації.

Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації, в тому числі на:

- податки та обов’язкові платежі;

- оплату праці (заробітну плату штатних і оплату позаштатних працівників, а також інші грошові чи натуральні в грошовому вимірі виплати їм, що не входять до фонду оплати праці і здійснюються за рахунок власних коштів);

- соціальну допомогу;

- матеріальні витрати та оплату послуг (сюди включаються вартість послуг оренди, зв’язку, транспорту, комунальних платежів, канцелярські та господарські витрати, витрати на проведення масових заходів тощо);

-  капітальні вкладення (вартість витрат на придбання основних засобів);

- благодійну діяльність;

- інші витрати.

7.4. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Надання створеним Організацією юридичним особам (товариствам, підприємствам), пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

7.5. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснює правління.

7.6. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за її зобов’язаннями.

7.7. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такої Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

7.8. У разі реорганізації Організації, її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

8. Порядок створення, діяльності та

припинення відокремлених підрозділів Організації

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

8.2. Відокремлені підрозділі не мають статусу юридичної особи.

8.3. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів та керівника. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- бути присутнім на Загальних зборах Організації, засіданні Правління;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист своїх законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Організації або Загальних зборів Організації, а також у судовому порядку.

8.8. Кошти та майно, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Правління Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

 

9. Міжнародні зв’язки

9.1. Організація може здійснювати співробітництво із іноземними неурядовими та міжнародними урядовими організаціями, вступати до них, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

10. Порядок внесення змін і доповнень до статутУ

10.1. Доповнення та зміни до Статуту приймаються Загальними зборами Організації. Відповідне рішення приймається за наявності не менше 3/4 голосів членів Організації присутніх на Загальних зборах Організації.

10.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд Загальних зборів Організації може вносити будь-який член Організації у письмовій формі.

10.3. Зміни до Статуту Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

11. Припинення діяльності Організації

11.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації (приєднання) або ліквідації (саморозпуску) відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.2. Рішення  про  реорганізацію  чи  ліквідацію  (саморозпуск),  приймаються  Загальними  Зборами Організації,  якщо  за  таке  рішення  проголосували  не менше ніж 3/4 членів Організації.

11.3. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законодавством порядку.

11.4. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Загальні Збори Організації створюють  Ліквідаційну  комісію.  Чисельний  і  персональний  склад  та  порядок  обрання  ліквідаційної комісії зазначаються Загальними Зборами Організації.

11.5. Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.6. За  рішенням  Організації,  прийнятим  Загальними  Зборами,  Організація  може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання.

11.7. У разі ліквідації або реорганізації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Організації її активи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2016